Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral reflü, idrarın işeme esnasında mesaneden üreterlere (böbrek ile mesane arasındaki borucuk)  ve böbreklere geri kaçması durumudur. Tüm çocuklarda %1 oranında karşımıza çıkarken idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların %30-50’sinde görülebilmektedir. Kızlarda iki, erkek çocuklarında bir seferden fazla ateşli gerçek idrar yolu enfeksiyonu geçirilmesi sık idrar yolu enfeksiyonunu tanımlamaktadır. İdrar yolu enfeksiyonunu sık geçiren çocuklar böbrek ve idrar yollarında bir sorun açısından değerlendirilmeli ve VUR akla getirilmelidir.Üriner sistem yani idrar yollarımız, vücudumuzun atıkları ve fazla suyu uzaklaştırmak için kullandığı bir drenaj sistemidir. İdrar tipik olarak böbreklerde oluşur, üreterler vasıtası ile aşağı yönlenir ve daha sonra mesanede depolanır. İşeme esnasında ise idrar mesaneden dışarı atılır. VUR’de idrar, üreterlerinizden birine veya her ikisine ve bazı durumlarda böbreklerden birine veya her ikisine geri kaçar.  İşte bu geri kaçışa veziko üreteral reflü denilmektedir.

Vezikoüreteral reflü  çoğunlukla yenidoğanları, bebekleri ve iki yaş ve altındaki küçük çocukları etkiler, ancak daha büyük çocuklar ve (nadiren) yetişkinler de etkilenebilir. Böbrek ve ürolojik sistem anomalileri olan çocuklarda VUR görülme olasılığı daha yüksektir. Ailede bir çocukta VUR varsa ya da ebeveynlerden birinde varsa görülme sıklığı belirgin olarak artar.

İki tip vezikoüreteral reflü vardır : birincil  “primer” veya ikincil “sekonder”. Çocukluk çağındaki olguların çoğunda VUR birincildir ve daha yaygın olarak sadece tek üreter ve böbreği etkiler. Birincil VUR’lu bir çocukta, mesane içindeki reflüyü önleyecek olan kapak mekanizması doğuştan oluşmamıştır. Bu tür VUR, çocuğunuz büyüdükçe iyileşebilir. İkincil VUR’da, idrar yolundaki bir tıkanıklık ya da basıncın artması ile reflü genellikle başka bir rahatsızlığın sonucunda oluşur. İkincil VUR’lu çocuklarda sıklıkla iki taraflı reflü vardır.Çoğu durumda, vezikoüreteral reflüsü olan bir çocukta semptom görülmez. Semptomlar mevcut olduğunda, en yaygın olanı idrar yolu enfeksiyonudur. VUR, mesane ve böbrek enfeksiyonlarına yol açabilir çünkü çocuğunuzun idrar yolunda kalan idrar, bakterilerin üremesi için uygun ortam sağlar.

 Çocuklarda vezikoüreteral reflü komplikasyonları şunları içerir:

  • Mesane ve böbrek enfeksiyonları dahil olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları.
  • İdrar kaçırma, yatak ıslatma ve idrar retansiyonu gibi mesane sorunları.
  • Kabızlık.
  • Yüksek kan basıncı.
  • Böbrek skarlaşması, böbrek hasarı (nefrotik sendrom) kronik böbrek yetmezliği (nadiren).
  • Teşhis İşeme sistoüretrogramı (VCUG) ile konur.

VCUG idrar öncesi, sırası ve sonrasında alınan röntgen görüntüsüdür. İdrar yoluna küçük bir kateter yerleştirilir ve çocuğunuzun mesanesini röntgende görülebilen özel bir boya ile doldurulur. İşeme esnasında alınan görüntüler ile idrarın mesaneden üreterlere geri kaçıp kaçmadığı kontrol edilir. Anestezi gerekmez, ancak bazı çocuklar için sedasyon kullanılabilir. Ultrasonografi ve bazı nükleer tıp çalışmaları tanı ve takipte yardımcı olan diğer yöntemlerdir.

Tedavi metodu çocuğun yaşı reflünün derecesi, tek ya da iki taraflı olması, tekrarlayan idrar yolu enfeksi- 12 yonlarının varlığı ve böbreğin etkilenme durumuna göre belirlenir.

İlk seçenek sürekli antibiyotik profilaksisi ve yakın takiptir.  2. Seçenek endoskopik yöntemlerle mesane içine uygulanan özel maddeler enjeksiyonudur. Endoskopik cerrahide, en sık kullanılan madde olan  Dekstranomer/Hyaluronik Asit enjekte etmek için bir pediatrik sistoskop kullanılır ve reflüyü önleyen bir höyük oluşturulur. Üçüncü seçenek olan ameliyat hem açık hem de minimal invaziv yöntemlerle yapılabilir.